Ewidencja CEEB to nowe obowiązki dla zarządcy?

Ogrzewanie w budynku komercyjnym też trzeba zgłosić?

Niedawno została uruchomiona centralna ewidencja emisyjności budynków. Wyjaśniamy, czy są z nią związane obowiązki dla zarządców budynków komercyjnych.

Uruchomienie centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) to temat, który niedawno dość często przewijał się w mediach. Trudno ukryć, że wspomniany rejestr często wzbudza niepokój przeciętnego Kowalskiego. Właściciele domów jednorodzinnych obawiają się, że wiedza państwa na temat stosowanych metod ogrzewania będzie wstępem do regulacji, które z czasem wprowadzą zakaz używania paliw stałych oraz sankcje dla osób je wykorzystujących. Trudno się zatem dziwić, że krajowe media o centralnej ewidencji emisyjności budynków pisały głównie w kontekście sytuacji gospodarstw domowych (zwłaszcza zamieszkujących domy jednorodzinne). Eksperci portalu 4FS.pl postanowili natomiast sprawdzić, czy niedawne uruchomienie opisywanego rejestru będzie miało konsekwencje również z punktu widzenia osób i firm zarządzających nieruchomościami komercyjnymi (np. handlowymi).

Rejestracja dotyczy nie tylko budynków mieszkalnych …

O ewentualnych obowiązkach właścicieli i zarządców budynków komercyjnych w kontekście ewidencji CEEB więcej może powiedzieć nam ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459). Warto wiedzieć, że ten akt prawny jeszcze niedawno nosił nazwę „Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów”. Ubiegłoroczna nowelizacja skutkowała dodaniem całego rozdziału dotyczącego ewidencji CEEB. Po lekturze aktualnych przepisów można wywnioskować, że obowiązek składania deklaracji informacyjnej dotyczy nie tylko właścicieli i zarządców budynków o charakterze typowo mieszkalnym.

Ewidencja CEEB ma służyć między innymi do gromadzenia informacji na temat:

- źródła ciepła w budynku (najczęściej sieci ciepłowniczej)

- źródła energii elektrycznej wykorzystywanego w celach grzewczych

- źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 megawat (nieobjętego pozwoleniem zintegrowanym i pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz niepodlegającego zgłoszeniu ze względu na emisyjność)

- przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie ogrzewania

Analiza aktualnych przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. potwierdza, że zarządcy lub właściciele budynków komercyjnych również muszą przekazywać odpowiednie informacje do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jest to nowość z punktu widzenia osób i firm zarządzających mniejszymi budynkami, w przypadku których wcześniej nie istniały podobne formalności (np. ze względu na małą moc systemu ogrzewania).

Zasady zgłoszeń są takie same dla wszystkich budynków

Dalsza analiza ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wskazuje, że w przypadku wszystkich budynków, dla których są zbierane informacje, ustawodawca przewidział identyczne zasady przekazywania tych danych. To oznacza brak szczególnych wymagań dla zarządców budynków komercyjnych związanych przykładowo z krótszym terminem spełnienia obowiązku informacyjnego.

Znowelizowana ustawa z 21 listopada 2008 r. wskazuje, że właściciel lub zarządca budynku składa deklarację do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Zmiana liczby i/lub rodzaju eksploatowanych w obrębie budynku źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw będzie skutkowała koniecznością złożenia nowej deklaracji informacyjnej w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

W przypadku starszych nieruchomości budynkowych, które posiadają wcześniej eksploatowane źródła ciepła lub źródła spalania paliw, termin na dopełnienie formalności wynosi 12 miesięcy i jest liczony od 1 lipca 2021 roku, czyli od dnia oficjalnego uruchomienia możliwości składania deklaracji do rejestru CEEB w formie elektronicznej. Sporym ułatwieniem dla wszystkich właścicieli i zarządców budynków (również tych komercyjnych) jest możliwość przesłania wymaganych informacji poprzez specjalny portal, który uruchomił Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Warto nadmienić, że zarządca budynku wypełniający deklarację informacyjną oprócz danych o ogrzewaniu będzie musiał podać swoje imię oraz nazwisko lub nazwę firmy zarządzającej budynkiem, a także adres zamieszkania albo siedziby. Wymagane jest także wpisanie do formularza właściwych danych kontaktowych (numeru telefonu i adresu e-mail). Podobnie jak w przypadku nieruchomości mieszkaniowych, niezłożenie w terminie deklaracji związanej z CEEB podlega karze grzywny.