Zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych

Zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. Zmieniły się zasady związane z określaniem sposobu zarządzania taką wspólnotą. Wpływ na to ma między innymi liczba lokali wchodzących w skład danej wspólnoty.

Istotne zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych 

W przeszłości art. 19 ustawy o własności lokali jasno określał, że w przypadku gdy liczba lokali niewyodrębnionych i wyodrębnionych nie przekracza siedmiu, przepisy kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności znajdują zastosowanie w kwestiach związanych z zarządzaniem taką nieruchomością. Nowelizacja ustawy zmniejszyła tę liczbę do zaledwie trzech lokali. O wiele większa liczba wspólnot musi obecnie stosować o wiele bardziej skomplikowane zasady zarządzania. Nowością jest też dwuletni okres, zanim dużą wspólnotą mieszkaniowa będzie musiała powołać zarząd. Okres ten liczony jest od momentu powstania takiej wspólnoty.

Podstawowe informacje na temat wspólnot mieszkaniowych

Jest to rodzaj organizacji, która skupia wszystkich właścicieli lokali znajdujących się na terenie większej nieruchomości. Poszczególne wspólnoty mogą różnić się między sobą prawami, wedle których są zarządzane. Zgodnie z obowiązującymi ustawami, istnieją dwa typy wspólnot, w zależności od ilości lokali, które wchodzą w ich skład. Potocznie zwane są mianem małych i dużych wspólnot mieszkaniowych. Ten pierwszy rodzaj składa się z nie więcej niż trzech lokali. W przypadku większej ilości lokali zarząd nieruchomością odbywa się na zasadach określonych przez Ustawę o własności lokali.

ZDJECIE 10

Małe wspólnoty mieszkaniowe

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, wszyscy członkowie tego typu wspólnoty mieszkaniowej mają takie same prawa i obowiązki. Nie jest powoływany żaden zarząd, a wszelkie istotne kwestie wykraczające poza zakres bieżącego administrowania są wspólnie decydowane przez wszystkich członków wspólnoty. Każdy ze współwłaścicieli musi wyrazić zgodę, aby tego typu czynność mogła zostać wykonana. Możliwe jest zażądanie upoważnienia sądowego do wykonania danej czynności, jeżeli przynajmniej jeden ze współwłaścicieli nie wyraził takiej zgody. Jeżeli jedna lub więcej osób z grona współwłaścicieli została wybrana do zajmowania się zarządzaniem wspólnota, to mogą oni wymagać od reszty członków wspólnoty wynagrodzenia. Jego wysokość powinna być adekwatną do nakładu ich pracy. Z kolei członkowie niezajmujący się zarządzaniem mogą wymagać od zarządu rachunku. Zazwyczaj można to robić przy najmniej raz w roku.

Duże wspólnoty mieszkaniowe

Gdy liczba lokali przekracza liczbę 7 mamy do czynienia z dużą wspólnotą mieszkaniową. Jej członkowie mają obowiązek powołać jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd w ciągu dwóch lat od momentu powstania wspólnoty. Członkami zarządu mogą być jedynie osoby fizyczne. Nie musi należeć do grona właścicieli wspólnoty. To właśnie zarząd jest odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomością. Jeżeli pojawia się konieczność podjęcia czynności, która wykracza poza zakres zwykłego zarządu, niezbędna będzie uchwała przyjęta przez członków wspólnoty.

ZDJECIE 13